Investor
ContactUs
Building 30,Zhongbu Huigu,No.57 Jinyin Lake Road,Dongxihu District,Wuhan City
office@hbkangxin.cn
+86-027-83081999

Stock code

600076

Securities email

zqbir@hbkangxin.cn

Securities phone

+86-027-83223386
Building 30,Zhongbu Huigu,No.57 Jinyin Lake Road,Dongxihu District,Wuhan City

Building 30,Zhongbu Huigu,No.57 Jinyin Lake Road,Dongxihu District,Wuhan City

+86-027-83081999

WeChat